Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Dames Zus Kinderfeestkisten
Dames Zus Kinderfeestkisten: Dames Zus Kinderfeestkisten, gevestigd te Geldrop onder KvK nr. 75621568.
 
 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dames Zus Kinderfeestkisten.
 
RESERVEREN:
- U ontvangt van ons een offerte nadat u een aanvraag op onze site heeft gedaan. Offertes van Dames Zus Kinderfeestkisten zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een offerte is 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn op de offerte staat vermeld.
-Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Dames Zus Kinderfeestkisten slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


BETALEN:
- Alle prijzen die Dames Zus Kinderfeestkisten hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
- Overeengekomen huur dient voor leveringsdatum bijgeschreven zijn op de rekening van Dames Zus Kinderfeestkisten

HALEN OF BRENGEN VAN DE KIST:
- Ophalen en bezorgen in Geldrop is gratis. Bij bezorging van verdere bestemming worden de bezorgkosten vermeld in de vrijblijvende offerte.
- De themakist op de afgesproken datum weer terug. Bij te laat terugbrengen/halen, is de huurder €25,- verschuldigd per dag.
- Controleer zelf even je bestelling bij afhalen of leveren. Indien er tekorten of beschadigingen zijn dien je deze dezelfde dag bij ons te melden. We zijn bereikbaar per telefoon op nummer: +31 40 218 40 47.
- Bij het ophalen van de kinderfeestkist dient alles weer transport klaar te staan, dit wil zeggen dat alles op dezelfde manier verpakt is als bij de levering.
- U dient het servies gesorteerd en spoelschoon terug in de daarvoor bestemde bakken te plaatsen. Wij zorgen ervoor dat alles weer grondig gereinigd wordt voor de volgende verhuurder.

ANNULEREN
- Tot 2 weken voor de afgesproken tijd kunt u kosteloos annuleren.
- Voor annulering binnen 2 weken brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening.
- Annuleren kan telefonisch of per mail. U krijgt de annulering van ons per mail bevestigd.
- Eventueel terug te storten bedragen worden binnen 3 werkdagen verrekend.
 

BIJ SCHADE
- Na terugkomst van de kinderfeestkist wordt bij ons alles geteld en gecontroleerd op schade. In geval van ontbrekende materialen en/of schade zal de betreffende mancoprijs in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal dan van de borg worden afgehaald. Breng je de ontbrekende materialen binnen 7 dagen alsnog retour, zullen wij de mancoprijs terugstorten. Na 7 dagen is dit niet meer mogelijk.
- Dames Zus Kinderfeestkisten is niet aansprakelijk voor schade of letsel, veroorzaakt door het verkeerd gebruik van de materialen of producten uit de kinderfeestkist

ALGEMEEN
- Dames Zus Kinderfeestkisten heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
- U mag intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dames Zus Kinderfeestkisten (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
- U houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Dames Zus Kinderfeestkisten ontvangt geheim.
- Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Dames Zus Kinderfeestkisten waarvan u weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan u kan verwachten dat verspreiding ervan Dames Zus Kinderfeestkisten schade kan berokkenen
- De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
- De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
o Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
- De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
- Dames Zus Kinderfeestkisten heeft het recht de overeenkomt met u te ontbinden, indien u uw verplichten uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt.
- Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dames Zus Kinderfeestkisten. 
- Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek
- Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
- De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dames Zus Kinderfeestkisten is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 29 april 2020.